Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE BEPALINGEN- EN VOORWAARDEN VAN NEW ECONOMY RECRUITMENT

 

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden (bepalingen) zoals vastgesteld bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 63739852, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aangeboden kandidaten, offertes (aanvragen), overeenkomsten en leveringen in de ruimste zin des woords betreffende de dienstverlening van New Economy Recruitment en aan haar gelieerde bedrijven (hierna te noemen: Opdrachtnemer) uit hoofde van de overeenkomst van opdracht, meer specifiek een bemiddelingsovereenkomst, met haar wederpartij (hierna te noemen: Opdrachtgever) en voorts op alle rechtsbetrekkingen uit die overeenkomsten voortvloeiende, alsmede op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad.
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen het volgende verstaan:
– Kandidaat: de natuurlijk persoon die door Opdrachtnemer is geselecteerd en geworven om een vacature bij Opdrachtgever in te vullen.
– Introductie: de presentatie van de gegevens van de Kandidaat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever. Hierbij doet niet ter zake dat Kandidaat daarvoor door een andere partij ooit is voorgesteld of Opdrachtgever de Kandidaat reeds kent.

– Bruto Jaarsalaris: het salaris van en kandidaat op basis van een volledig jaar en voltijd dienstverband (veertig uur) in het eerste dienstjaar bij Opdrachtgever. Onder dit bruto jaarsalaris wordt mede verstaan vakantiegeld, een (eventuele) dertiende maand, vakantietoeslagen, bonussen/commissieloon (on-target earnings/OTE), mobiliteitsbudget (auto/reiskostenvergoedingen,
verhuisvergoedingen, alle overige bijbehorende primaire en secundaire voorwaarden en voordelen, die tussen de Kandidaat en
Opdrachtgever worden overeengekomen. Een door Opdrachtgever ter beschikking gestelde auto wordt in dit verband gelijk gesteld aan negenduizend euro bruto jaarsalaris.
– Overeenstemming: overeenstemming tussen Kandidaat en Opdrachtgever over het invullen van een tijdelijk of vast dienstverband, dan wel over het sluiten van een overeenkomst inzake het verrichten van diensten in de breedste zin des woords voor Opdrachtgever.
– Overeenkomst: de (bemiddelings)overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
– ‘on hold’ zetten van een opdracht: het door Opdrachtgever op enigerlei wijze opschorten van de uitvoering van de
(bemiddelings)overeenkomst met Opdrachtnemer.
– Alle in deze algemene voorwaarden alsmede in offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen – waaronder eventueel ook de algemene en bijzondere
(levering)voorwaarden van Opdrachtgever – gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn door Opdrachtnemer gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Almere
onder het KvK dossiernummer en worden beschikbaar gesteld op de website van Opdrachtnemer en worden, voor zover zij niet reeds ter hand zijn gesteld, op eerste verzoek aan Opdrachtgever toegezonden.
1.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden voor overeenkomsten die tot stand zijn gekomen voorafgaand aan de wijziging. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving van die wijziging aan Opdrachtgever of Kandidaat. De kennisgeving is vormvrij. Indien Opdrachtgever niet instemt met de wijziging, heeft elke partij het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging intreedt.
1.6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
1.7 De Overeenkomst wordt niet aangegaan onder de voorwaarde van exclusiviteit, tenzij partijen dit anders overeenkomen, hetgeen door Opdrachtnemer schriftelijk wordt bevestigd. Indien partijen exclusiviteit overeenkomen en Opdrachtgever in strijd handelt met de overeengekomen exclusiviteit is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd gelijk aan het minimumhonorarium als genoemd in artikel vier van deze voorwaarden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de daadwerkelijk door haar geleden en te lijden schade vergoed te krijgen.

Artikel 2: Totstandkoming van de Overeenkomst
2.1 De wijze van verstrekking van de opdracht door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tot het verrichten van diensten is vormvrij. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht tot dienstverlening van Opdrachtgever door Opdrachtnemer, dan wel aanvaarding van het aanbod tot dienstverlening van Opdrachtnemer door Opdrachtgever.
2.2 Opdrachtnemer is na totstandkoming van de Overeenkomst gerechtigd naam en/of logo van Opdrachtgever te gebruiken ter
ondersteuning van de uitvoering van de diensten en promotie van Opdrachtnemer.
2.3 Indien Opdrachtgever na totstandkoming van de Overeenkomst met Opdrachtnemer de door haar verstrekte opdracht, dan wel een te vervullen vacature alsnog intrekt, dan wel de opdracht of de invulling van een vacature voor een periode langer dan vier weken ‘on hold’ zet, het functieprofiel fundamenteel wijzigt of een vacature met een bij Opdrachtgever reeds in dienst zijnde interne kandidaat invult, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer per ingetrokken opdracht of vacature een cancelfee verschuldigd van een bedrag groot gelijk aan de helft van het minimumhonorarium als genoemde in artikel vier van deze voorwaarden.

Artikel 3: Overeenstemming
3.1 Indien tussen Opdrachtgever, alsmede alle aan hem/haar op enigerlei wijze gelieerde bedrijven, en de door Opdrachtnemer
voorgestelde Kandidaat binnen één jaar na de eerste Introductie Overeenstemming bestaat, is Opdrachtgever verplicht hiervan binnen vijf werkdagen na totstandkoming van de Overeenstemming schriftelijk mededeling te doen aan Opdrachtnemer, onder toezending van de voorwaarden van de overeenkomst. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, vervalt elk recht op de coulanceregeling, zoals omschreven in artikel acht van deze algemene leveringsvoorwaarden. Voor de vraag of er Overeenstemming bestaat, is het niet van belang of de totstandkoming van een (arbeids)overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Kandidaat afhankelijk is gesteld van het goed volbrengen van een proeftijd, dan wel dat de voorgestelde Kandidaat een andere vacature invult, dan waarvoor hij of zij door Opdrachtnemer is geïntroduceerd.
3.2.Eveneens is sprake van Overeenstemming, indien een vacature, na het bereiken van Overeenstemming, alsnog komt te vervallen.

3.3 Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer niet binnen vijf werkdagen na het bereiken van Overeenstemming schriftelijk in kennis stelt van de invulling van de Overeenstemming, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van een bedrag groot € 9.500,-, onverlet het recht van Opdrachtnemer een honorarium conform artikel vier, dan wel artikel 3.4 te factureren aan Opdrachtgever.

3.4 Indien Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na dagtekening van een schriftelijk verzoek hiertoe zijdens Opdrachtnemer
overgaat tot toezending van salarisgegevens, inhoudende het Bruto Jaarsalaris van de betreffende Kandidaat, teneinde
Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het door Opdrachtgever verschuldigde honorarium -conform artikel 4 van deze algemene leveringsvoorwaarden- (alsnog) in rekening te brengen bij Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd een honorarium in rekening te brengen op basis van bij haar bekende informatie, danwel is opdrachtgever een gefixeerd honorarium verschuldigd aan Opdrachtnemer van een bedrag groot € 32.500,-.
3.5. Het is Opdrachtgever tijdens en tot twee (2) jaar na het einde van de Overeenkomst niet toegestaan werknemers van
Opdrachtnemer een arbeidsovereenkomst bij Opdrachtgever aan te bieden en/of een aanbod te doen tot het aangaan van een
overeenkomst met Opdrachtgever in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Opdrachtnemer. Bij overtreding van dit verbod c.q. hetgeen is bepaald in dit artikel is Opdrachtgever een direct opeisbare boete
verschuldigd aan Opdrachtnemer van een bedrag groot € 45.000,- ongeacht het recht van Opdrachtnemer de door haar geleden en te lijden schade te vorderen van Opdrachtgever en ongeacht het recht van Opdrachtnemer nakoming te vorderen van hetgeen is bepaald in dit artikel.

Artikel 4: Honorarium
4.1 Op het moment van Overeenstemming tussen Opdrachtgever en een Kandidaat is Opdrachtgever een honorarium over het Bruto Jaarsalaris van de desbetreffende Kandidaat verschuldigd aan Opdrachtnemer, conform de tarieven zoals omschreven in artikel 4.2, waarbij een minimumhonorarium geldt van een bedrag groot € 11.500.-.

Bruto jaarsalaris Honorarium
€ 0 tot € 50.000 €11.500,–
vanaf € 50.000 tot en met € 75.000 25,5%
vanaf € 75.000 tot en met € 100.000 28%
vanaf € 100.000 (executive search) 33%

Artikel 5: Betaling
5.1 Het honorarium, zoals opgetekend in artikel 4 van deze voorwaarden, wordt in rekening gebracht door Opdrachtnemer bij
Opdrachtgever met als factuurdatum het moment van Overeenstemming tussen Opdrachtgever en een Kandidaat.
5.2 Indien Opdrachtgever voorafgaand aan Overeenkomst schriftelijk heeft aangegeven met een inkooporder te willen werken verbindt Opdrachtgever zich ertoe om binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag van de moment dat Opdrachtgever en Kandidaat Overeenstemming hebben aan Opdrachtnemer een inkooporder te verstrekken. Indien Opdrachtgever nalaat binnen voornoemde termijn de inkooporder te verstrekken, staat het Opdrachtnemer vrij het honorarium in rekening te brengen zonder een begeleidende inkooporder.
5.3 Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente gelijk aan de dan geldende wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening of opschorting.
5.4 Partijen kunnen afwijkende betalingsafspraken maken, in die zin dat Opdrachtgever in het kader van de door hem verstrekte
opdracht een Shortlist fee of Retainer fee verschuldigd is, welke betalingsafspraken schriftelijk worden bevestigd en waarvoor een afwijkende betalingstermijn kan gelden.
5.5 Indien Opdrachtgever niet binnen vijf kalenderdagen na verzending van een factuur schriftelijk tegen de inhoud van de factuur protesteert, wordt Opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met (de inhoud van) de factuur.
5.6 Betaling kan slechts geschieden met een wettig betaalmiddel à contant of middels bijschrijving van de girale betaling op het bank- of postgirorekeningnummer van Opdrachtnemer, zoals vermeld op de factuur.
5.7 Bij overschrijding van de betalingstermijn zoals hierboven in artikel 5.3 en/of bevestigd in een opdrachtbevestiging heeft
Opdrachtgever geen recht (meer) op de coulanceregeling, zoals omschreven in artikel acht van deze algemene voorwaarden. Tevens zijn in het geval van overschrijding van de betalingstermijn alle (eventuele) overige openstaande facturen/tegoeden en nog te verzenden facturen in het geheel direct opeisbaar.
5.8 Bij gebreke van stipte en volledige betaling door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever verplicht alle bij de inning van de vordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden aan de Opdrachtnemer, waarbij de buitengerechtelijke kosten tenminste 15% van het achterstallige bedrag zullen bedragen.
5.9 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan ook als Opdrachtgever bij de betaling expliciet vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die is of wordt veroorzaakt door een Kandidaat. Opdrachtgever dient zelf te controleren of de Kandidaat over eventueel benodigde (werk)vergunningen, VAR-verklaringen en/of overige gevraagde documenten beschikt. Opdrachtnemer is nimmer partij in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en een Kandidaat.
6.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, of vertraging voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.
6.3 Voorts komt niet voor vergoeding in aanmerking: vertragingsschade, gevolgschade, gederfde winst en inkomensschade.
6.4 In geval Opdrachtgever ondanks hetgeen hierboven in de artikelleden 6.1-6.3 is bepaald, een deugdelijke grond voor een
aanspraak jegens Opdrachtnemer meent te hebben, dient eerstgenoemde deze beweerdelijk aanspraak onverwijld met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken op straffe van verval van recht.Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens Opdrachtnemer in ieder geval een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade is ontstaan en waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn.

6.5 Onverminderd het hierboven in artikelleden 6.1- 6.3 bepaalde is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Op verzoek worden over de (dekking onder de) door Opdrachtnemer gesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.
6.6 Indien om wat voor reden dan ook door de in artikel 6.5 genoemde verzekeraar niet wordt uitgekeerd, is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de aan Opdrachtnemer in het desbetreffende kalenderjaar door Opdrachtgever betaalde bedragen wegens voor haar verrichte werkzaamheden, zulks met een maximum van een bedrag groot € 8.500,-.

Artikel 7: Geheimhoudingsplicht
7.1 Op Opdrachtgever rust een geheimhoudingsplicht tegenover alle derden, van al hetgeen hen in het kader van de opdracht ter kennis komt. Alle informatie (in de ruimste zin des woords) is strikt vertrouwelijk en mag door opdrachtgever niet kenbaar worden gemaakt aan derden. Als Opdrachtnemer op wat voor manier dan ook schade lijdt als gevolg van een schending van de geheimhoudingsplicht door Opdrachtgever, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 22.750,- per overtreding, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de daadwerkelijk door haar geleden en te lijden schade te verhalen.
7.2 In geval vertrouwelijke informatie over een Kandidaat door Opdrachtgever wordt doorgegeven aan een derde en dit resulteert in een (arbeids)overeenkomst tussen die betreffende derde en de Kandidaat, dan is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer van 35% van het Bruto Jaarsalaris van de Kandidaat in zijn eerste dienstjaar bij zijn nieuwe werkgever.

7.3 Kandidaat is verplicht geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen deze bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt. New Economy Recruitment B.V. is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het feit dat een kandidaat deze verplichting heeft geschonden.

Artikel 8: Einde arbeidsovereenkomst van Kandidaat / Coulanceregeling
8.1 Indien een arbeidsovereenkomst met een Kandidaat binnen acht weken na aanvang eindigt, omdat Kandidaat zelf stopt of
Opdrachtgever de overeenkomst met Kandidaat in deze periode opzegt of laat ontbinden, met als reden dat de Kandidaat niet naar behoren functioneert, hetgeen door Opdrachtgever dient te worden onderbouwd met relevante stukken, zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever op grond van de coulanceregeling, een gedeelte van het reeds ontvangen honorarium terugbetalen, overeenkomend met 12,5% van de door Opdrachtnemer in rekening gebrachte vergoeding, zulks voor iedere kalenderweek dat Kandidaat niet in dienst is geweest gedurende de periode van acht weken na aanvang van het dienstverband van Kandidaat. Deze coulanceregeling geldt niet, indien het niet naar behoren functioneren van de Kandidaat of de reden van het stoppen van de Kandidaat verwijtbaar is aan Opdrachtgever.
8.2 Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer van het in artikellid 8.1 bepaalde schriftelijk op de hoogte binnen vijf kalenderdagen gerekend vanaf de datum van opzegging c.q. indiening van het verzoek tot ontbinding van het dienstverband van Kandidaat bij de Rechtbank, sector kanton, dan wel datum van het ondertekenen van een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder opgave van de oorzaak van het stoppen of niet naar behoren functioneren van de Kandidaat.
8.3 Na ommekomst van de termijn als in artikel 8.2 bepaald, vervalt het recht van Opdrachtgever op de in artikel 8.1 genoemde
coulanceregeling. De bewijslast ter zake van het binnen de gestelde termijn schriftelijk informeren van Opdrachtnemer rust op
Opdrachtgever.
8.4 Indien de situatie als in artikellid 8.1 zich voordoet, geeft dit Opdrachtgever geen recht op opschorting van enige
betalingsverplichting uit hoofde van de Overeenkomst. Evenmin komt Opdrachtgever in dat geval een beroep op verrekening toe.

Artikel 9: Voortdurende verplichtingen
Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: bepalingen aangaande aansprakelijkheid, de geheimhoudings-verplichting en het concurrentie – en relatiebeding.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing, ook indien de
Overeenkomst een internationaal karakter draagt.
10.2 Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze Overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.
10.3 Afgezien van hetgeen in artikel 10 lid 1 en 2 van deze algemene leveringsvoorwaarden is bepaald, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om Opdrachtgever (of de Kandidaat) te dagen voor de bevoegde rechterlijke instantie van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever (of de Kandidaat).

Artikel 11: Privacy & persoonsgegevens

11.1 In het kader van de opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van Kandidaten plaats. De Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. De Opdrachtgever verlangt geen gegevens van Opdrachtnemer die Opdrachtnemer op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Opdrachtnemer aan hem verstrekte gegevens.

11.2 Aangezien de Opdrachtnemer dergelijke Persoonsgegevens mag delen met de Opdrachtgever bij het uitvoeren van diensten, komen de partijen overeen dat de Opdrachtgever zich zal houden aan de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de AVG, en aan de voorwaarden zoals uiteengezet in dit Artikel 11.

11.3 De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan Opdrachtnemer alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de Opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen.

11.4 De Opdrachtgever erkent dat deze na ontvangst van Persoonsgegevens (gezamenlijk) Verwerkingsverantwoordelijke van die Persoonsgegevens wordt, aangezien de Opdrachtgever vanaf dat moment (gezamenlijk) het doel en de middelen bepaalt voor de Verwerking van die Persoonsgegevens.

11.5 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de personen die het toestaat om de Persoonsgegevens te Verwerken, gebonden zijn aan geheimhouding daarvan.

11.6 De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, werknemers van de Opdrachtgever of overige derden jegens Opdrachtnemer in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door Opdrachtnemer gemaakte kosten.